เกี่ยวกับภาควิชา

ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 สาขา , ระดับปริญญาโท เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขา , ระดับปริญญาเอก เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 2 สาขา ทุกหลักสูตรนั้นมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่สำคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตร

หลักสูตรภาควิชาคณิตศาสตร์

บุคลากรสายผู้สอน

บุคลากรภาควิชาคณิตศาสตร์   บุคลากรสายผู้สอน

ผู้บริหารภาควิชา 2560

ผู้บริหารภาควิชาคณิตศาสตร์     ประธานหลักสูตร  

Latest Posts