International Affairs Division, Khon Kaen University. กองการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Global Research Funding and Scholarships

Databases

Global Research Funding Databases

Search
Funding Resource Deadline Country Avaliable Funding Eligibility
Detail Field
ทุนโครงการวิจัย JASTIP-Net 2023/2024 January 27, 2023 Japan โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสูงสุด 500,000 เยน โครงการวิจัยใน 3 สาขาวิชา ได้แก่
1. Energy & Environment
2. Bioresources & Biodiversity
3. Disaster Prevention & Risk Reduction
Tech-Sci
Sophia Lecturing-Research Grants May 31, 2023 ญี่ปุ่น -5,000 Yen/Day for Visiting Prof., Assoc. Prof, Asst. Prof. & Lecturer
-4,000 Yen/Day for Visiting Researcher
Full time Prof, Asst. Prof. , Lecturer or Researcher
โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหารภายใต้กรอบเอเปค ประจำปี 2565 June 15, 2022 Asia-Pacific Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC’s Budget and Management Committee (BMC): A. Project Session 1, 2022
1. Concept Note Stage: Mar.11, 2022
2. Project Proposal Stage: June 6, 2022

B. Project Session 2, 2022:
1. Concept Note: July 8, 2022
2. Proposal Stage: Sep. 12, 2022
Health-Sci
Tech-Sci
The 2022 SATU Joint Research Scheme (JRS) April 20, 2022 Taiwan มหาวิทยาลัยสมาชิกSATU เปิดรับข้อเสนอโครงการในสาขาวิชาต่างๆดังต่อไปนี้
- Liberal Arts
- Management
- Sciences
- Social Science
- Engineering & Electrical Engineering
- Computer Science
- Planning & Design
- Bioscience & Biotechnology
- Medicine
- Multidisciplinary Research
หมายเหตุ
1.ข้อเสนอโครงการระดับ PI Proposal ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565
2.ข้อเสนอโครงการ Co-PI Proposal จะเปิดข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
ทุนภายใต้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี 2565 May 30, 2022 Republic of Korea (ROK) - วงเงินทุน USD 100,000 สำหรับ โครงการ 1 ปี
- วงเงินทุน USD 100,000 สำหรับ โครงการ 1 ปี
- วงเงินทุน USD 300,000 สำหรับ โครงการมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
ด้านสาขา 1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3. การพัฒนาและบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4. การท่องเที่ยว 5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. การบริการทางการเงิน 7. เทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน 8. เกษตรกรรม การประมงและปศุสัตว์ ป่าไม้ 9. ทรัพย์สินทางปัญญา 10. อุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 11. การแพร่ภาพและกระจายเสียง 12. เทคโนโลยีการก่อสร้าง 13. การตราวจสอบและการรับรองมาตรฐานและมาตรฐานการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 14. พลังงาน 15. ทรัพยากรธรรมชาติ 16. ภาพยนตื
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
SEARCA Regional Professorial Chair Grants for Academic Year 2022-2023 February 18, 2022 ประเทศฟิลิปปินส์ USD5,000 อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นในด้าน Accelerating Transformation Through Agricultural Innovation (ATTAIN) ต่างๆ ดังนี้
- Agri-Business Models for Increased Productivity and Income
- Sustainable Farming Systems and Natural Resource Management
- Food and Nutrition Security
- Transformational Leadership for Agricultural and Rural Development (ARD)
- Gender and Youth Engagement in ARD
- Enhanced ARD towards Climate Resilience
- EcoHealth/One Health Applications to ARD
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 May 11, 2022 India 1.Fellowship allowance: Rs.50,000/month
2.Contingency grant: Rs.10,000/ as one time
3. Contingency research grant for host scientist: Rs.20,000/as one time grant
เพื่อทำวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย เป็นเวลา 3-6 เดือน สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The AUAP Research Fund 2022 Project September 30, 2022 Thailand USD5,000 โครงการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิจัย บริการวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
ศูนย์วิจัย Agroscope ประเทศสมาพันธรัฐสวิส - Switzerland ความร่วมมือวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและนักวิจัย ในด้านต่างๆดังนี้
- Smart Farming
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการทำการเกษตร
- การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Bleeding)
- การเกษตรในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
- การพัฒนาระบบการผลิตเชิงนิเวศเกษตร(Agroecology)
- การเลี้ยงพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมคุ้มค่าใช้จ่าย
- การผลิตอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และ อาหารที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ
- เศรษฐศาสตร์เกษตร และ วิศวกรรมเกษตร
SHARE: Peer Multiplier Training (Training of Trainers) April 3, 2022 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) และ เลขาธิการ ASEAN EUR 8,000 สำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดี ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนัก และหรือผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ต้องดำเนินโครงการระหว่างเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน 2565
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
ทุนวิจัยภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (MKCF) ครั้งที่ 6 April 28, 2022 Republic of Korea (ROK) 1. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. การเกษตรและการพัฒนาชนบท
4. โครงสร้างพื้นฐาน
5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. สิ่งแวดล้อม
7. ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The Slovak Academy of Sciences: SAS March 31, 2022 Slovak SAS International Prize 2022 แก่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวต่างประเทศในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sicences) ที่มีผลงานทางวิชาการและวิจัยที่โดดเด่นเป็นประจักษ์และเกี่ยวข้องกับประเทศสาธารณรัฐสโลวัก
Health-Sci
Tech-Sci
Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 March 18, 2022 ๊USA - ประเภทที่ 1 สำหรับ Mid-Career Scientist อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี
ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน USD12,500
- ประเภทที่ 2 สำหรับ Senior-Career Scientist อายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป
ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน USD12,500
อนึ่ง ผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกสุดท้ายของแต่ละประเภทจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน USD5,000
อาจารย์และนักวิจัยหญิงที่อาศัยอยู่ในภูมิภาค ASEAN ที่มีความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยที่เป็นเลิศในด้าน “Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety”
Tech-Sci
Health-Sci
ทุนวิจัยต่างประเทศ Erasmus+ Capacity Building 2022 February 17, 2022 ประเทศอิตาลี EU coordinator project in the Health sector. it is full financing by the European Union (Erasmus+)
ทุนแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ MSCA Staff Exchanges 2022 March 9, 2022 EU 72.5 EUR million อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรที่สนใจทำโครงการพัฒนาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านวิจัย วิชาการ และนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยและหรือองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ต้องดำเนินโครงการอย่างน้อยกับ 2 ประเทศในสหภาพยุโรป
โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 June 13, 2022 China ความร่วมมือที่ฝ่ายจีนให้ความสำคัญ ประกอบไปด้วย
(1) การพัฒนากลไกลความร่วมมือภายใต้กรอบ MLC
(2) การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
(3) การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(4) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
(5) ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Women in STEM Early Academic Fellowship Grants April 25, 2022 United Kingdom Full Scholarships:
1.ค่าเล่าเรียน ค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ค่าวีซ่าสหราชอาณาจักรและประกันสุขภาพ
2.ค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติมสาหรับผู้ได้รับทุนที่มีบุตร
3.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และ บุคคลทั่วไปชาวไทยเพศหญิงที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 3 ปี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื่อไปทำวิจัยระยะสั้น 6-12 เดือน ณ University of Glasgow และ University of York
Health-Sci
Tech-Sci
Yunnan Intelligence Union Program throughout the year China Yunnan Provincial Science and Technology Department (กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Young Scientists and Entrepreneurs from South and Southeast Asia
Tech-Sci
Ambassadors Fund for Cultural Preservation 2021 (AFCP2021) November 23, 2021 USA The mininum funding available for individual projects is US$10,000 per project and the maximum amount is US$500,000 per project supports the preservation of archaeological sites, historic buildings and monuments, meseum collections, and forms of traditional cultural expression, such as indigenous languages and crafts
Huso
American Foundation for Aids Research (AmFAR) March 3, 2021 USA $200,000 (includeing indirect costs at a maximum rate of 20%) HIV researchers holding a doctoral degree and affiliated with nonprofit research institutes are eligible to apply.

(Other Important Dates Letters of Intent due: March 3, 2021
Invite full applications: First week of April 2021 Ztentative) Full applications due: First week of May 2021 (tentative) Performance period begins: July 1, 2021
Health-Sci
Australian Centre for Intermational Agricultural Research throughout the year Australia - Agribusiness
- Crops
- Fisheries
- Forestry
- Horticulture
- Livestock Systems
- Social Sciences
- Soil & Land Management
- Water & Climate
Tech-Sci
Health-Sci
British council throughout the year UK -build research and inovation
-Researcher Connect is a professional development course that focuses on the development of excellent communication skills for international, multicultural contexts.
-other programs
Tech-Sci
Health-Sci
Huso
Banting Postdoctoral Fellowships (Canada) September 22, 2021 Canada CDN 70,000 Health research
Natural sciences and/or engineering
Social sciences and/or humanities
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The Bill & Melinda Gates Foundation throughout the year USA Global Development, health, education and etc.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Canadian International Development Agency(CIDA) throughout the year Canada Canadian funding for international development projects
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) throughout the year USA Grant to state and local governments, foreign ministries and associations, domestic non-profits/educational institutions, and domestic for-profit groups. Individuals are ineligible to apply for
Health-Sci
Tech-Sci
Commission of the European Communities for South East Asia(EEC) throughout the year EU Areas of cooperation
• health
• food
• nanotechnology
• ICT
• researcher mobility
Potential new areas of future cooperation
• water
• health
• researcher mobility
• maritime transport
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Center de Cooperation International en Recherche Agronomique pour le Development(CIRAD ) throughout the year France The French agricultural research and international cooperation organization working for the sustainable development of tropical and Mediterranean regions.
Tech-Sci
European Research Council (ERC) throughout the year EU Support all research areas & support top research from anywhere in the world
Tech-Sci
Health-Sci
Huso
East West Center (EWC) September 30, 2021 USA Visiting Fellows and Scholars undertake research and work on publications in collaboration with Center staff or conduct independent research projects focused on the Indo-Pacific region and related to priority areas within the Center’s Research Program
Deadline: March 31 and September 30 every year
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The Population Council throughout the year USA
Indonesian Post-Doctoral Fellowships 2021 June 30, 2021 USA Indonesia Post-Doctoral Fellowship 2021 is for all fields of the humanities, social sciences and natural sciences.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
International Development Research Center (IDRC) September 30, 2021 Canada CA$500,000 each Development

Health

Economics

Social Policy

Governance
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
International Foundation of Science ( IFS) October 2, 2021 UN to achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the UN’s 2030 Agenda, science funders from around the world have asked the International Science Council (ISC) to convene the insights and ideas of the broader global scientific community on the critical priorities for science that will support and enable societies to accomplish the goals by 2030
Tech-Sci
Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) July 31, 2021 France ความร่วมมือด้วยการอุดมศึกษาและการวิจัยโดยจะเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสและต้องดำเนินโครงการวิจัย 2 ปี สำหรับ 10 สาขาวิชาดังนี้
1. Mathematics
2. Physics
3. Marine, Earth, Planet Sciences
4. Chemistry
5. Biology & Health Sciences
6. Humanities
7. Social Sciences
8. Engineering Sciences
9. Information and Communication, Science and Technology
10. Agriculture, Food Science, Environment, Biodiversity
Tech-Sci
Health-Sci
Huso
Franco-Thai Junior Research Fellowship Program October 26, 2021 France a round trip ticket from Thailand to France,
- a monthly living allowance of 1500€,
- the OFII and visa fees,
- health insurance coverage for the duration of the stay in France.
All fields of research will be considered and the selection will be made based on the criteria of excellence
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
German-Thai Funding Programme for Joint Research Projects in the Field of “Arboviruses September 30, 2021 Germany 100,000 Euro Dengue, Zika, Chikungunya และ Emerging Arboviruses
Health-Sci
Tech-Sci
Germany: Postdoctoral Researchers International Mobility Experience - P.R.I.M.E August 31, 2021 Germany Postdoctoral researchers of all nationalities, who see their long-term career perspectives in Germany, will be given the opportunity to combine employment at a German university with a research stay abroad.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Germany: Postdoc Fellowships at the Centre for Global Cooperation Research July 1, 2021 Germany critique, justification and legitimacy in global cooperation;
and (2) global cooperation and competing conceptions of world order. both senior and postdoctoral researchers across the humanities and social sciences.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The George Forster Research Fellowship @ Germany throughout the year Germany 2,670 euros/m for
Postdoctoral researcher
3,170 euros/m for experienced scientist
supports above-average qualified researchers in all disciplines from developing and emerging countries - except PR China and India
1. Postdoctoral researchers
2. Experienced scientists
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Ernst Mach Grant - ASEA-UNINET March 1, 2021 Austria PhD+Postdoc Grants:
1,150Euro/m+a travel costs subsidy of max 1,000 Euro
Natural Sciences
Technical Sciences
Human Medicine, Health Sciences
Agricultural Sciences
Social Sciences
Humanities
Arts
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
ERASMUS+INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY November 21, 2021 Spain 4 Universities Alliance (A4U): 4 leading Spanish public universities,1. Autonomous University of Barcelona (UAB), 2. Autonomous University of Madrid (UAM), 3. Carlos III University of Madrid (UC3M) and 4. Pompeu Fabra University (UPF) for Bachelor students, Ph.D. students, and Staff in all subject
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
European Commissions (EC) October 1, 2021 EU Original Fund Value : 496,760,000 €(Euro) Call for Proposals: Green Deal Innovations for the Economic Recovery
Huso
Green Climate Funds December 31, 2021 200,000,000 $(US Dollar) Thematic Area : Education & Skills Development
Japan Foundation September 30, 2021 Japan Headquarters’ Programs
JFBKK Small grant support for online projects
PS. Open a call for application in September each year
Tech-Sci
Huso
SEARCA Regional Professorial Chair Grants for Academic Year 2021-2022 February 28, 2021 Philippines USD 5,000 A Southeast Asian national, with an earned doctoral degree, occupying permanent position with an
academic rank not lower than Assistant Professor;
2. Has proven track record of excellence in teaching, research, and public service;
3. Has not been a previous recipient of a SEARCA Professorial Chair Grant; and
4. With official endorsement from your office on the candidate’s academic qualifications and good moral character.
If awarded, the Terms of Reference of
Huso
Tech-Sci
Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) October 15, 2021 Asia-Euro 4 Mio Baht 1.Sustainable Food Production including nanotechnologies supporting sustainable food production
2. Climate Change: Resilience and Adaptation including social science and health aspects
ต้องดำเนินการวิจัย 3 ปี และเป็นการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน้อย 2 ประเทศ (รวมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเทศไทยแล้ว) และร่วมวิจัยกับประเทศจากสหภาพยุโรปอีก 1 ประเทศ
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Horizon 2020 throughout the year EU All fields can be applied
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
JSPS throughout the year Japan Grants-in-Aid for Scientific Research
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) JSPS: Grants-in-Aid for Scientific Research September 6, 2021 Japan Specially Promoted Research, Scientific Research(S/A/B/C), Challenging Research(Pioneering/Exploratory), and Early-Career Scientists.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Japan International Cooperation Agency (JICA) throughout the year Japan
Junior Research Fellowship Program, the Embassy of France in Thailand October 26, 2021 France a round trip ticket from Thailand to France,
- a monthly living allowance of 1200€,
- the OFII and visa fees,
- health insurance coverage for the duration of the stay in France.
currently PhD student, they must complete their PhD by February 2021, before leaving for France.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships 2021” October 1, 2021 EU Researchers of any nationality, including Thai, and from all scientific disciplines are eligible to apply
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Mekong-Lancang โครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง July 5, 2021 China โครงการเกี่ยวการบริหารจัดการน้ำ ป่าไม้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศักยภาการผลิต เศรษฐกิจข้ามพรมแดน ธรรมาภิบาล ความมั่นคงรูปแบบใหม่ สารธารณสุข การเกษตร การลดความยากจน และความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรม
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
National Health and Medical Research Council of Australia February 16, 2021 Australia Estimated Grant Value (AUD):
From $0.00 to $10,000,000.00
develop disease-agnostic, high throughput and scalable functional genomics platforms to increase the diagnostic rate of unresolved cases and accelerate the development of experimental therapeutics
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
National Institute of Health (NIH) throughout the year USA conducting and supporting medical, health, and behavioral research
Tech-Sci
Health-Sci
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada throughout the year Canada promote and assist research in the natural sciences and engineering, other than health.
Tech-Sci
Huso
Newton Fund and Global Challenges Research Fund throughout the year UK allow researchers and innovators around the world to find lasting solutions to global challenges such as human health, food security and climate change
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Newton Fund: Research Environment Links (REL) 2021 October 8, 2021 UK Maximum £50,000 collaboration; training programmes; the exchange of knowledge and best practice and the development and implementation of pilot activities to promote capacity strengthening collaboration shaped by the demands and priorities of the partner countries and the UK.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
NR Global Funding Opportunities (ONRG) throughout the year USA - support to international scientists to help address naval S&T challenges. These grants support the insertion of innovative, international S&T into core ONR and Naval Research Enterprise Programs
-supports international workshops, conferences and seminars of naval interest held outside the United States.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Postdoctoral Grants at the Institut Pasteur International Network July 24, 2021 • research into infectious diseases (infectious physiopathology
• immunology
• microbiology
• epidemiology
• virology
• parasitology)
• and public health activities (diagnosis, monitoring, resistance, etc.).
Health-Sci
The Rockefeller Foundation ( RF) throughout the year USA advances new frontiers of science, data, policy, and innovation to solve global challenges related to health, food, power, and economic mobility
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The Royal Society funds throughout the year UK natural sciences, biological research, chemistry, engineering, mathematics and physics
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
The 2021 SATU Joint Research Scheme Co-PI Application April 27, 2021 Taiwan Bioscience & Biotechnology
- Electrical Engineering & Computer Science
- Engineering
- Liberal Arts
- Management
- Medicine
- Planning & Design
- Sciences
Social Science Research Council April 26, 2021 receive up to $50,000 open to scholars and professionals working in the social sciences, humanities, and allied disciplines, including the physical and natural sciences where relevant.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Southeast Asian Medical Information Center (SEAMIC) throughout the year Thailand socio-economic and health dimensions of COVID-19
Huso
Tech-Sci
Southeast Asian Ministers of Education Organization ( SEAMEO) throughout the year Thailand
Huso
Tech-Sci
Spain/Portugal: 45 Postdoctoral Junior Leader Fellowships - "la Caixa" Foundation October 7, 2021 Spain Postdoctoral researchers of any nationality are eligible to apply for the Postdoctoral Junior Leader Fellowship programme.
Those who have obtained their doctoral degree two to seven years prior to the deadline for applications are eligible.
Tech-Sci
Huso
Health-Sci
The Sumitomo Foundation November 30, 2021 Japan 35 million yen in total, with approx. 15 projects to be selected. restoration of cultural properties (i.e., fine arts or historical monuments) outside Japan, which are tangible, old and artistically or academically valuable, and ought to be handed down to future generations.
Grant for Japan-related Research Projects by East or Southeast Asian researchers (except for Japanese nationality), to be applied in English or Japanese
Huso
Tech-Sci
Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) July 1, 2021 Sweden the humanities and social sciences from all countries
Huso
Thailand-Spain Joint call for Research, Development and Innovation Project March 15, 2021 Thailand-Spain • Regenerative & Precision Medicine
• Functional Foods
• Natural-based Products
• Medical Devices & Robotics
• Clinical Research
• IT Health Applications
Tech-Sci
Health-Sci
Thailand-United States Educational Foundation throughout the year Thailand-USA bi-national program for academic exchanges between Thailand and the United States.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Turkey: Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave throughout the year Turkey Natural Sciences,
- Engineering and Technological Sciences
- Medical Sciences
- Agricultural Sciences
- Social Sciences and Humanities.
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
United Nations Children's Fund ( UNICEF) - UN
United Nations Development Programme (UNDP) throughout the year UN thematic Funding Windows are:
Poverty and inequality
Governance, peacebuilding, crisis and resilience: Democratic Governance, Conflict Prevention and Sustaining Peace, Resilience and Disaster Risk Reduction, Crisis Response
Nature, Climate and Energy
Gender Equality and Women's Empowerment HuSo, Tech-Sci
Health-Sci
Tech-Sci
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ( UNESCO) throughout the year UN financed generate positive changes for local communities and developing countries, and contribute to sustainable development that is both social and economic
Huso
United Nations Environment Programme (UNEP) throughout the year leading global environmental authority that sets the global environmental agenda, promotes the coherent implementation of the environmental dimension of sustainable development within the United Nations system, and serves as an authoritative advocate for the global environment.
Huso
Tech-Sci
United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC) throughout the year UNFDAC
United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) throughout the year
U.S. Agency for International Development (USAID) June 15, 2021 USA U.S. Non-profit/non-governmental organizations (NGOs) having a 501(c)(3) status with the IRS, or overseas-based non-profit/non-governmental organizations, and U.S. and overseas private/state institutions of higher education
Wellcome Trust throughout the year UK research into life, health and wellbeing, and we’re taking on three worldwide health challenges: mental health, infectious disease and climate
Health-Sci
World Health Organization throughout the year WHO responsible for international public health
research proposals and bids on a regular basis targeted towards institutions from low- and middle-income countries (LMICs)
Health-Sci
Huso
Tech-Sci
Franco-Thai Scholarship Program 2022 February 19, 2022 France Full Scholarship: Tuition fees, Living allowance, Visa and Health Insurance - Thai student, researcher or lecturer under the age of 35 who intend to study in universities or higher education institutions in France
- Study Master's degree or PhD in any areas
Bernd Rode Award 2022 March 1, 2022 Austria a maximum of 4.500 euros to enhance and extend the research possibilities in the context of collaborations backed by ASEA-UNINET (e.g. travel expenses, research stay) The Bernd Rode Award is granted to outstanding scientific and higher education collaborations between Austrian and South-East-Asian or Pakistani universities in the framework of ASEA-UNINET and is given in three different categories (junior, senior, project-based).
- Junior (Individual contributions conducted within the framework of ASEA-UNINET by applicants up to 5 years after completion of their PhD studies)
- Senior (Individual contributions, including all publications and projects carried out in the
framework of ASEA-UNINET by applicants over a period of 5 years after completion of their PhD
studies)
- Project-based collaborative research conducted in the framework of ASEA-UNINET
Health-Sci
Tech-Sci
Huso
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2022 March 1, 2022 Austria 1. PhD Grants
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆละ 1,050 ยูโร
- ค่าเดินทางระหว่างประเทศไม่เกิน 1,000 ยูโร
2. (Post doc Grants)
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆละ 1,150 ยูโร
- ค่าเดินทางระหว่างประเทศไม่เกิน 1,000 ยูโร
3. Sandwich Grants
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆละ 1,050 ยูโร
- ค่าเดินทางระหว่างประเทศไม่เกิน 1,000 ยูโร
4. Music Grants
- ค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆละ 1,050 ยูโร
- ค่าเดินทางระหว่างประเทศไม่เกิน 1,000 ยูโร

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (PhD Grants) สำหรับบุคคลทั่วไปและให้ทุน 36 เดือน
2.ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post doc Grants) สำหรับอาจารย์และนักวิจัย ให้ทุน 3-9 เดือน
3.ทุนวิจัยในประเทศออสเตรีย (Sandwich Grants) สำหรับนักศึกษา
ระดับป.เอก ให้ทุน 9 เดือน
4. ทุนดนตรี (Music Grants) สำหรับนักศึกษาระดับป.ตรี (หรือสูงกว่า)
สาขาดนตรีและให้ทุน9 เดือนHealth-Sci
Huso
Tech-Sci
UK-ASEAN Institutional Links Early Career Researchers Scheme (ILECR Scheme) January 14, 2022 UK - A total of £250,000 is available for four countries, matched by country partner’s institutions. Two grants for Singapore and one each for Brunei, Malaysia and Thailand.
- Size of grant: Up to £50,000
Interdisciplinary proposals on the following thematic areas from the above four countries only.
- AI and Cybersecurity: Singapore, Malaysia
- AgriTech and Biodiversity: Brunei, Thailand
Remark: Each proposal must be co-led by a Principal Applicant from UK institution and a Principal Applicant from a partner country’s institution. We will allow only one application per Principal Applicant, from either country.
Huso
Tech-Sci