ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ทศพร ทองจันทึก

ผศ. ว่าที่ ร.ท. ดร.ทศพร  ทองจันทึก
Asst. Prof. Dr. Thotsaphon  Thongjunthug
Office : SC.7218
Email : thotho@kku.ac.th

Welcome!

Departmental address:

Department of Mathematics
Faculty of Science
Khon Kaen University
Khon Kaen 40002
THAILAND

Tel: +66 4320 2376 ext. 118
Fax: +66 4320 2376

Education

2011 Ph.D. (Mathematics) The University of Warwick United Kingdom
2011 LL.B. Sukhothai Thammathirat Open University Thailand
2010 Open Studies Certificate in Foreign Language Learning (German): Post-beginners The University of Warwick United Kingdom
2007 B.Sc. (Pure Mathematics) The University of New South Wales Australia

ตำแหน่งทางวิชาการ

2018 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2010 อาจารย์

กลุ่มวิจัย

Number Theory

Research Area

Number Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Applications of number theory
Coding theory
Cryptography
Elliptic curves

Publications

2020
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Puchita Thammawong
Thotsaphon Thongjunthug
An improvement of image encryption based on continued fractions of quartic irrationals
Cited in : 0
Burapha Science Journal ,
Vol. 25 ,
Issue 2 ,
Page 719-734
2020
Impact Factor : 0
TCI Tier 1 (2020-2024) TJIF 2018 = 0.043; ACI (2016-)
น้ำหนัก : 0.8
TCI1:0.8
Shanta Laishram
Daniel López-Aguayo
Carl Pomerance
Thotsaphon Thongjunthug
Progress towards a nonintegrality conjecture
Cited in : 0
European Journal of Mathematics ,
Vol. 6 ,
Issue 4 ,
Page 1496-1504
2020
Impact Factor : 0
ESCI (WoS); SNIP 2019 = 1.024 (Scopus); Mathematics (miscellaneous) 2019: Q2 (Scimago)
น้ำหนัก : 1
Scopus:1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..