รายชื่ออาจารย์ในกลุ่มวิจัย

ผศ.ดร.กนกวรรณ  วงษ์จันทร์
Asst.Prof.Dr.Kanokwan  Wongchan