รศ.ดร.เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์

รศ.ดร.เกียรติสุดา  นาคประสิทธิ์
Assoc.Prof.Dr.Keaitsuda  Nakprasit
Office : SC.7201/2
Email : keaina@kku.ac.th

Welcome!

Education

2006 Ph.D.(Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2001 B.Sc.(Mathematics) Prince of Songkla University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Complex analysis
Graph Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2017
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์
กิตติกร นาคประสิทธิ์
The strong equitable vertex 2-arboricity of complete bipartite and tripartite graphs
Cited in : 0
Inf. Process. Lett. ,
117: 40-44 (2017)
2017
Impact Factor : 0.605
น้ำหนัก : 1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..