ดร.ธีรพล สุคนธ์วิมลมาลย์

ดร.ธีรพล  สุคนธ์วิมลมาลย์
Teerapol  Sukhonwimolmal
Office : Sc7317
Email : teerasu@kku.ac.th

Welcome!


Education

2016 Ph.D.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
2012 M.Sc.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
2009 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

2017 อาจารย์

กลุ่มวิจัย

Research Area

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..