ดร.วีณากร เอี่ยวสานุรักษ์

ดร.วีณากร  เอี่ยวสานุรักษ์
Dr.Weenakorn  Ieosanurak
Office :
Email : weenie@kku.ac.th

Welcome!

Education

2018 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
2015 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย
2013 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไทย

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Image processing, Face classification, Prediction, Probability, Traffic Simulation

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2018
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Panomram, W.
Ieosanurak, W.
Klongdee, W.
Minimum distance of a triangle vertices for face classification
Cited in : 0
WSEAS Transactions on Systems and Control ,
Vol 13(2018), Page 316-323
2018
Impact Factor : 0
0.448
น้ำหนัก : 1
Ieosanurak, W.
Sakha, S.
Klongdee, W.
Face classification based on PCA by using the center and foci of an ellipse
Cited in : 0
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing ,
Vol 12(2018), Page 653-660
2018
Impact Factor : 0
0.386
น้ำหนัก : 1
Ieosanurak, W..
Klongdee, W.
Face classification using adjusted histogram in grayscale
Cited in : 0
Lecture Notes in Engineering and Computer Science ,
Vol 1(2018), Page 276-278
2018
Impact Factor : 0
0
น้ำหนัก : 1
Watcharin Klongdee
Weenakorn Ieosanurak
Face Classification Based on PCA by Using the Centroid of a Triangle
Cited in : 0
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing ,
Vol 12(2018), Page 620-628.
2018
Impact Factor : 0
0.386
น้ำหนัก : 1
Weenakorn Ieosanurak
Watcharin Klongdee
A Novel Classification based on Ellipse for Face Recognition
Cited in : 0
Journal of Information Hiding and Multimedia Signal Processing ,
Vol 9 (3), Page 620-628
2018
Impact Factor : 0
0.51
น้ำหนัก : 1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..