ดร.จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์

ดร.จีระยุทธ  เวทย์วีระพงศ์
Dr.Jeerayut  Wetweerapong
Office : SC.7217
Email : wjeera@kku.ac.th

Welcome!

Education

3 Ph.D.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2 M.Sc.(Mathematics) West Virginia University USA
1 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Discrete Mathematics
Optimization

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2019
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
ศานต์สัมพันธ์ จิรกุลชัยวงศ์
จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์
การปรับปรุงการรู้จำภาพใบหน้าของวิธีไอเกนเฟส
Cited in : 0
Proceeding การประชุม วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (20th NGRC) ,
pp. 309-316
2019
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0.2
ณหทัย เทพเกษตรกุล
จีระยุทธ เวทย์วีระพงศ์
การปรับปรุงวิธิีแคนนีสำหรับการตรวจจับขอบของรูปภาพ
Cited in : 0
Proceeding การ ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (20th NGRC) ,
pp. 299-308
2019
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0.2

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

2018
ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม ปีที่เผยแพร่ ระดับ  
Pirapong Singsathid
Jeerayut Wetweerapong
Solving continuous optimization problems by ant colony optimization with domain partitioning technique Proceedings of the 23th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2018) ,
(2018) , 257-262
2018 ระดับชาติ

งานวิชาการอื่นๆ

2018
ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม ปีที่เผยแพร่ ระดับ  
Pirapong Singsathid
Jeerayut Wetweerapong
Solving continuous optimization problems by ant colony optimization with domain partitioning technique Proceedings of the 23th Annual Meeting in Mathematics (AMM 2018) ,
(2018) , 257-262
2018 ระดับชาติ

Messages

..