การยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการนำเสนอโครงงานของนักศึกษาที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566” ⏳วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

Read More

กิจกรรมสาขาวิชา

งานประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566 🔸 และ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “คณิตศาสตร์ สิ่งรอบตัว และบางอย่างที่ไกลออกไป” 🔹 โดย คุณพรรษ วติวุฒิพงศ์

Read More

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

วท.บ. (คณิตศาสตร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต